تحميل...

La verrière de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, Bas-Rhin : La restauration des verrières

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Schmuckle-Mollard, Christiane
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Paris 2004
ملاحظات المؤلف:Christiane Schmückle-Mollard
الوصف
وصف المادة:Aus: Monumental : revue scientifique et technique de la Sous-direction des Monuments Historiques, Direction du Patrimoine / Ministère de la Culture et de la Francophonie ; 2004.
وصف مادي:S. 16-20