Đang tải...

Al- Ḥāšiya li-Maulānā ʿAbd-al-Ḥakīm : ʿalā al-Ḫayālī

Supercommentary on the commentary written by Aḥmad ibn Mūsā al-Ḫayālī, d. 1457?, on Šarḥ al-ʿAqāʾid an-Nasafīya, work on Islam, by Masʿūd ibn ʿUmar at-Taftāzānī, 1322-1389?

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Siyālkūtī, ʿAbd-al-Ḥakīm Ibn-Šams-ad-Dīn as- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Kānfūr : Nawal Kišūr , 1897
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[al-Maulawī ʿAbd-al-Ḥakīm]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Supercommentary on the commentary written by Aḥmad ibn Mūsā al-Ḫayālī, d. 1457?, on Šarḥ al-ʿAqāʾid an-Nasafīya, work on Islam, by Masʿūd ibn ʿUmar at-Taftāzānī, 1322-1389?
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. - Titelvariante über den Seiten: "Ḥāšiya-i ʿAbd-al-Ḥakīm ʿalā al-Ḫayālī"
Mô tả vật lý:262 S. 29 cm