Đang tải...

Sāns ke ʿajāʾibāt : jis meṉ ʿilm-i sarudhe ke ẕarīʿah se sāns (suroṉ) kī raftār ke mut̤ābiq bahut se amrāz̤ kā ʿilāj batlāyā gayā hai aur mustaqbil par aḥkām lagāʾe gaʾe haiṉ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Āsī, ʿAbd-al-Bārī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1940
Phiên bản:1. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Sāns ke ʿajāʾibāt
Onlineausgabe u.d.T.: Sāns ke ʿajāʾibāt
Elektronische Reproduktion: Sāns ke ʿajāʾibāt
Ghi chú tác giả:muʾallifah-i Maulavī ʿAbd-al-Bārī Āsī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:88 S.