Đang tải...

Gītāvalī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tulasīdāsa (Tác giả)
Tác giả khác: Śukla, Mātādīna (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Awadhi
Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora-Presa , 1988 V.S. [1931/1932]
Phiên bản:8. saṃskaraṇa
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Gosvāmī Tulasīdāsa-kṛta. Sampādaka Mātādīna Śukla
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Avadhi, Einleitung in Hindi
Mô tả vật lý:Getr. Zählung (18, 15, 12, 166 S.)