Đang tải...

at- Tāwīl al-muḥkam : fī mutašābih fuṣūṣ al-ḥukm

Islamic traditions (Hadith)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amrohwī, Muḥammad Ḥasan (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1914
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: at- Tāwīl al-muḥkam
Ghi chú tác giả:muṣannafa-i Muḥammad Ḥasan Amrohwī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Islamic traditions (Hadith)
Mô tả sách:In arab. Schr., Persisch. - Islam und Mystik
Mô tả vật lý:547 S.