Đang tải...

Urdū zabān kī ... kitāb

Urdu prose and verse reader for school-children

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 19XX-
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Urdū zabān kī ... kitāb
Ghi chú tác giả:H̱āṉ Ṣāḥib Maulavī Muḥammad Ismāʿīl
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Urdu prose and verse reader for school-children
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu