Đang tải...

Mufīd al-inšāʾ : yaʿnī zabān-i Urdū ke alqāb va ādāb va t̤arz-i taḥrīr-i ẖut̤ūt̤ va ruqʿāt va ġairah sikhāne kī kitāb

Musterbriefe

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Narāʾin, Šīv Panḍit (Tác giả)
Amīn-ad-Dīn Munšī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : (Rājah) Rām Kumār Pres , 1958
Phiên bản:17. bār
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Musterbriefe
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:32 S.