Đang tải...

Jāmiʿ al-aḥkām fī fiqh al-islām

Urdu translation of Islamic law (fiqh), both Sunni and Shia viewpoints, on: (v. 1) personal matters like inheritance, marriage and divorce; (v. 2) the issues of hibah (gifts) and vaqf (land-grants to institutions)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid (Tác giả)
Tác giả khác: Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 19XX-
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannif Saiyid Amīr ʿAlī. Mutarjim Saiyid Abū-al-Ḥasan
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Urdu translation of Islamic law (fiqh), both Sunni and Shia viewpoints, on: (v. 1) personal matters like inheritance, marriage and divorce; (v. 2) the issues of hibah (gifts) and vaqf (land-grants to institutions)
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu