Đang tải...

Tafsīr Mavāhib ar-raḥmān : al-muštahar bah Jāmiʿ al-bayān

Kommentar des Koran. - "majmūʿah-i maʿārif va ḥaqāʾiq ẕaẖīrah-i asrār-i vaqāʾiq jismen tafsīr-i Šaiẖ ʿImād-ad-Dīn Abū al-Fidāʾ Ismaʿīl bin ʿUmr bin Kas̱īr al-Qiršī ad-Dimašqī aur tafsīr-i Imām Abū Jaʿfar Muḥammad bin Jarīr at̤-T̤ibrī va ġairah akābir aʾimmah ke ifa...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 19XX-
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Tafsīr Mavāhib ar-raḥmān
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Maulānā Maulavī Saiyid Amīr ʿAlī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Kommentar des Koran. - "majmūʿah-i maʿārif va ḥaqāʾiq ẕaẖīrah-i asrār-i vaqāʾiq jismen tafsīr-i Šaiẖ ʿImād-ad-Dīn Abū al-Fidāʾ Ismaʿīl bin ʿUmr bin Kas̱īr al-Qiršī ad-Dimašqī aur tafsīr-i Imām Abū Jaʿfar Muḥammad bin Jarīr at̤-T̤ibrī va ġairah akābir aʾimmah ke ifādāt ke sāth men bahut se mufīd iltizāmāt kī riʿāyat kīgaʾī hai" -- Titelseite
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu und arab