Đang tải...

Tuḥfah al-akhbār tarjamah Lubāb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ibn ʿAbd Allāh, Aḥmad (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Pushto
Arabic
Được phát hành: Lahore : Navala Kiṣōra , [1908]
Ghi chú tác giả:Aḥmad Ibn ʿAbd Allāh
Provenance:British Library / Asia, Pacific & Africa Collections
Miêu tả
Mô tả sách:Select traditions. With a Pushtu translation by Muḥammad Ḥasan Kātib. - Lith
Mô tả vật lý:96 Seiten 26 cm