Đang tải...

Society and world view of the Birhor : a nomadic hunting and gathering community of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Adhikary, Ashim Kumar (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta : Anthropolog. Survey of India, Ministry of Education and Culture, Government of India , 1984
Loạt:Memoir / Anthropological Survey of India 60
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ashim Kumar Adhikary
Miêu tả
Mô tả vật lý:X, 99 S. Ill.