Đang tải...

Ḥāshiyah-ʼi nādirah-i darsīyah kih dar tadāvul va taʿāruf khaylī iʿtibār dārad mashhūr bih Ḥāshiyah-i ʿInāyat Allāh maʿrūf bih Akhūnd-i Shaykh bar Sharḥ-i Mullā Jāmī ḥasb-i farmāyish-i tājir-i girāmī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bukhārī, ʿInāyat Allāh (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1300 [1883]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:808 p. 28 cm.